U Čakovcu održana Početna konferencija projekta Never Forget

Objavljeno u: ,
31. svibnja 2022.

U nedjelju, 29. svibnja, na Dan grada Čakovca, u zgradi Scheier predstavili smo međunarodni projekt Never Forget, čiji je nositelj Židovska općina Čakovec. Puni naziv projekta je „Never Forget - Remembering the Holocaust and building tolerance and solidarity in the EU“ i u cijelosti se financira sredstvima Europske unije, iz programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV, Građani, jednakost, prava i vrijednosti).

Partneri projekta iz Slovenije su Center Judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor i Občina Lendava. Vrijednost projekta je 76.635,00 EUR, a trajanje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. 

Svi će partneri provesti aktivnosti kojima je cilj komemorirati žrtve totalitarnih režima, jačati europsku građansku kulturu, demokraciju, poštivanje ljudskih prava i razmišljanje o europskoj kulturnoj raznolikosti i zajedničkim vrijednostima. Holokaust u Europi predstavlja povijesnu činjenicu koja je imala nesagledive posljedice po vrijednosti i politiku kontinenta. Najdublje je utjecao na opstojnost židovskog naroda, razorivši zajednice u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, onemogućivši ih da ostvare dosege iz predratnog razdoblja.

- Čakovečka židovska općina brojem članova  je mala, no svojom redovitim i brojnim aktivnostima nastoji očuvati sjećanje na nekad značajnu židovsku zajednicu koja je postavila temelje današnjeg modernog grada kao i cijele regije te njezin značaj oteti zaboravu. Židovske općine u Čakovcu, odnosno Međimurju te Prekmurju bile su usko povezane, ne samo obiteljskim vezama već i jakim poslovnim, društvenim i sportskim vezama. Danas govoriti o jednoj, a ne spomenuti drugu židovsku zajednicu, nije moguće. To je i bio razlog zašto smo kao nositelj ovog projekta pozvali Lendavu i Sinagogu Maribor da zajedno sudjelujemo u projektu te da svojim aktivnostima podsjetimo naše sugrađane na značaj i važnost židovske zajednice koja je gotovo u potpunosti opustošena i nestala u 2. svjetskom ratu - rekao je uvodno predsjednik Židovske općine Čakovec Andrej Pal, dr.med. i dodao: „Još su mnoge neispričane priče sakrivene i čekaju. Jedna takva, nedavno je zahvaljujući našoj suradnici i prijateljici Mirjam Despinić Biškup, sa snimateljem Zoranom Frasom, zapisana i snimljena te će na taj način svjedočanstvo NikoleMikija Grünwalda, sina posljednjeg čakovečkog Nadrabina Dr. Ilije Grünwalda, ubijenog zajedno s gotovo cijelom zajednicom u Auschwitzu, ostati zabilježeno, ali biti i sastavnim dijelom ovog projekta“.

Lendava i Maribor 

Aktivnosti projekta usmjerene su na osnaživanje ljudskih prava, produbljivanje svijesti o Holokaustu i važnosti njegovanja povijesnih činjenica. U aktivnosti ubrajamo organizaciju konferencija, radionica, seminara, izložbi, koncerta, komemoracija i postavljanja Stolpersteina/Kamena spoticanja. Pored toga, Židovska općina Čakovec će izdati publikaciju i dokumentarni film o Židovima sa svog područja, o njihovom gospodarskom, kulturnom i općenito društvenom doprinosu. S lendavske strane o aktivnostima i pristupu projektu govorila je Tanja Šimonka, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Občine Lendava 

- Općina Lendava se s veseljem pridružila projektu koji je inicirala, pripremila i prijavila Židovska općina Čakovec. Partnerska suradnja je prirodni slijed društvenih i individualnih veza koje u prostoru kojem pripadamo postoje od nekad. Naziv projekta „Never Forget - Nikad ne zaboravimo“ odnosi se, naravno, na sjećanje i obilježavanje Holokausta - posebno u smislu promicanja tolerancije i solidarnosti u EU, ali se odnosi i na mikrorazinu na kojoj se osmišljavaju akcije i projekti koji su dragocjenu baštinu židovske zajednice koja živi na našim prostorima i njezinih pojedinaca otrgnuli ponoru zaborava“. 

Direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak pak je istaknuo ponos i radost što sudjeluju u projektu. 

- U sklopu ovog projekta ćemo 4. srpnja o.g. postaviti 16 Stolpersteina - Kamena spoticanja i to za obitelj upravitelja banke Emila Polláka i gostioničara Aladara Deutscha te 4 kamena za obitelj fotografa Julija - Gyule Schönauera u Šalovcima. Velika nam je čast što će ove kamene ​​postaviti Gunter Demnig, njemački umjetnik koji je pokrenuo projekt Stolpersteine. Ovom instalacijom Općina Lendava nastavlja svoje »Stolpersteinsko« sjećanje na žrtve Holokausta započeto 2019. godine, a sada mu se pridružila i Općina Šalovci, koja će tako postati najmanja slovenska općina s ovim spomen-obilježjem. Za 26. siječnja 2023. planiramo komemoraciju žrtvama Holokausta i otvaranje izložbe radnog naziva „Priča o dva transporta“ u mariborskoj Sinagogi. Dosad nije bilo izložbe o zajedničkoj sudbini Židova iz Prekmurja, Međimurja i Nagykanizse tijekom Holokausta. U sva tri slučaja većina Židova uhićena je 26. travnja 1944. i odvedena u Nagykanizsu, odakle su u dva transporta odvedeni u Auschwitz, odnosno prvi je transport otišao 28. travnja 1944., a drugi 18. svibnja 1944. Toliko je Židova ubijeno u Auschwitzu da su današnje židovske zajednice u tim, našim, područjima sada sjena svojih prijašnjih. Otvorenje izložbe poslužit će i za obilježavanje sjećanja na žrtve Holokausta - zaključio je Hajdinjak. 

Velikom broju okupljenih na Početnoj konferenciji projekta „Never forget“ obratio se i predsjednik Koordinacije Židovskih općina RH Ognjen Kraus:

- Važno je proći dalje od jedne sredine i širiti poruku, a kako se često oko iste teme okuplja jedna određena grupacija ljudi, edukacija u školama, kod kuće, ali i ovakvim projektom je neophodna. U prvom redu edukacija istine i onoga što se događalo“, dodao je Ognjen Kraus, predsjednik Koordinacije Židovskih općina Hrvatske. 

Grad Čakovec otvoreno podržava „Never Forget“

Svim prisutnima, na samom kraju, dobrodošlicu u Čakovec poželjela je gradonačelnica Ljerka Cividini te naglasila kako svi gosti danas s našim sugrađankama i sugrađanima slave njihov dan. Pritom je rekla kako je posljednjih nekoliko godina, Grad Čakovec mnogo učinio na valorizaciji svog povijesnog nasljeđa vezanog uz Židove, postavljeni su „kameni spoticanja“ te spomenik Hanni Szenes, izraelskoj pjesnikinji i borkinji protiv nacizma, koja su Nijemci i Mađari uhvatili u akciji u blizini Čakovca. 

- Mi u Čakovcu i Međimurju smatramo da je važno čuvati sjećanje na zajednicu koja je udarila temelje modernog grada, a koja je na tako nasilan način uništena. Također, komemorirajući njihovu nedužnu žrtvu, mlade učimo kakve se strahote mogu dogoditi ako i samo malo zažmirimo na netoleranciju i diskriminiranje. Moderna Europa koje su dio i Slovenija i Hrvatska, najbolji je dio svijeta upravo zbog toga što je nakon II. svjetskog rada postavljena na temeljima demokracije, uvažavanja različitosti i  potpunom priznavanju ljudskih prava. Drago mi je da su Čakovec i Međimurje dio ovog projekta te da ćemo njime dodatno pridonijeti razvoju i slovenskog i hrvatskog društva - rekla je čakovečka gradonačelnica.

Partneri će dio praktičnih aktivnosti nastojati organizirati i kroz studijske posjete mjestima značajnima za povijest židovske zajednice, a sudionici će biti nastavnici povijesti i etike osnovnih i srednjih škola s područja svih partnera projekta. Termini ovih putovanja još nisu definirani jer su predmet naknadnih razgovora partnera, no Židovksa općina Čakovec će ih nastojati uklopiti u školske kalendare posredstvom Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Početnoj su se konferenciji odazvale i zastupnice u Hrvatskom saboru Andreja Marić i Boška Ban Vlahek, dožupan Občine Lendava Ivan Koncut, savjetnica za Holokaust Ministarstva vanjskih i EU poslova Sara Lustig, kćer Oskarovca i počasnog građanina Čakovca Branka Lustiga, predsjednik Židovske zajednice Bet Israel Danijel Benko, Alice Singer,glavni rabin Koordinacije Židovskih općina Zagreb Luciano Prelević, predstavnici srpske nacionalne manjine, baptističke crkve i pastoralnog centra i mnogi drugi. Glazbeni program priredila je mlada violinistica Ana Labazan Brajša, polaznica 2. godine Glazbene akademije u Zagrebu i aktualna državna prvakinja u violini. 

Konferencija je imala i svoje volontere, polaznike Srednje škole Čakovec: Elu Horvat, Anju Balent, Melani Tuksar, Nikolu Vargu, Saru Vrbanec i Moniku Horvatić predvođene njihovom profesoricom povijesti Kristinom Vinković

Komemoracija od 1948. godine

Nakon Konferencije održana je tradicionalna komemoracija za žrtve nacističkog režima. Od 1948. godine do danas posljednja nedjelja u svibnju je u Židovskoj općini Čakovec rezervirana za prisjećanje na žrtve Holokausta s našeg prostora. Ove godine se komemorativni skup uklopio u program Početne konferencije projekta Never Forget te je veliki skup na Židovskom groblju u Mihovljanu održao prigodnu riječ i prisjetio se žrtava.

Smatra se, naime, da su Židovi iz Međimurja, Prekmurja i Mađarske odvedeni u Auschwitz u travnju 1944. te tamo ubijeni posljednje svibanjske nedjelje.

Aleksandra Ličanin

The Initial conference of the Never Forget project held in Čakovec

On Sunday, May 29, on the Day of the Town of Čakovec, in the Scheier building, we presented the international project Never Forget, which is carried out by the Jewish Community of Čakovec. Full name of the project is "Never Forget - Remembering the Holocaust and building tolerance and solidarity in the EU" and is fully funded by the European Union, from the program Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). 

The project partners from Slovenia are the Jewish Cultural Heritage Center Synagogue Maribor and the Municipality of Lendava. The value of the project is 76,635.00 EUR, and the duration from April 1, 2022 to March 31, 2023. 

All partners will carry out activities aimed to commemorate the victims of totalitarian regimes, strengthening European civic culture, democracy, respect for human rights and thinking about European cultural diversity and common values. The Holocaust in Europe is a historical fact that has had unforeseeable consequences in terms of the value and politics of the continent. It had the deepest impact on the survival of the Jewish people, destroying communities in Croatia, Slovenia and Hungary, making it impossible for them to achieve pre-war achievements. 

- Čakovec Jewish community is small in number, but its regular and numerous activities seek to preserve the memory of the once significant Jewish community that laid the foundations of today's modern city and the entire region and its importance to forget. The Jewish communities in Čakovec, ie Međimurje and Prekmurje were closely connected, not only with family ties but also with strong business, social and sports ties. Today it is not possible to speak of one Jewish community without mentioning another. That was the reason why we, as the holder of this project, invited Lendava and the Maribor Synagogue to participate in the project together and to remind our fellow citizens of the importance of the Jewish community that was almost completely devastated and disappeared in World War II - he said introductory president of the Jewish community of Čakovec Andrej Pal, MD He added: "Many untold stories are still hidden and waiting. One such, recently thanks to our collaborator and friend Mirjam Despinić Biškup, with the cameraman Zoran Fras, was recorded and recorded, and in this way the testimony of Nikola Miki Grünwald, the son of the last Čakovec Nadrabin Dr. Elijah Grünwald, who was killed along with almost the entire community in Auschwitz, will remain recorded, but will also be an integral part of this project. "

Lendava and Maribor

On the Lendava side, Tanja Šimonka, Head of the Administrative Department for Social Activities of the Municipality of Lendava, spoke about the activities and approach to the project: 

- The municipality of Lendava is happy to join the project initiated, prepared and applied by the Jewish community of Čakovec. Partnership is a natural sequence of social and individual ties that have existed in the space we belong to since time immemorial. The name of the project "Never Forget" refers, of course, to the remembrance and commemoration of the Holocaust - especially in terms of promoting tolerance and solidarity in the EU, but also refers to the micro level at which actions and projects are designed that are valuable heritage of the Jewish community. who lives in our region and its individuals have torn away the abyss of oblivion ”. 

The director of the Maribor Synagogue, Boris Hajdinjak, pointed out the pride and joy of participating in the project. 

- As part of this project, on July 4 this year. set up 16 Stolpersteins - Stumbling blocks for the family of bank manager Emil Pollák and innkeeper Aladar Deutsch and 4 stones for the family of photographer Julius - Gyula Schönauer in Šalovci. We are very honored that these stones will be laid by Gunter Demnig, the German artist who started the Stolpersteine project. With this installation, the Municipality of Lendava continues its "Stolperstein" memory of the Holocaust victims, which began in 2019, and is now joined by the Municipality of Šalovci, which will become the smallest Slovenian municipality with this memorial. For January 26, 2023, we plan to commemorate the victims of the Holocaust and open an exhibition entitled "The Story of Two Transports" in the Maribor Synagogue. So far, there has been no exhibition on the common destiny of Jews from Prekmurje, Međimurje and Nagykanizsa during the Holocaust. In all three cases, most of the Jews were arrested on April 26, 1944 and taken to Nagykanizsa, from where they were taken to Auschwitz in two transports, the first on April 28, and the second on May 18, 1944. So many Jews were killed in Auschwitz that today's Jewish communities in our areas are now a shadow of their former ones. The opening of the exhibition will also commemorate the victims of the Holocaust – said B. Hajdinjak. 

Ognjen Kraus, President of the Coordination of Jewish Communities of the Republic of Croatia, also addressed a large number of people gathered at the Initial Conference of the "Never Forget" project:

- It is important to go beyond one environment and spread the message, and as a certain group of people often gathers around the same topic, education in schools, at home, but even with a project like this is necessary. In the first place, education of the truth and what was happening.

It is believed that Jews from Međimurje, Prekmurje and Hungary who were taken to Auschwitz in April 1944 were killed there on the last Sunday in May.

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT